ჩვენი სერვისები

November 19, 2018

საქართველოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ

საქართველოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ    
November 14, 2018

მზად იყავით საკონონმდებლო ცვლილებებისათვის!

           გაითვალისწინეთ! საქართველოს საკანონმდებლო ცვლილების გათვალისწინებით 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა სავალდებულო იქნება უკვე ყველა ზომითი კატეგორიის საწარმოსათვის! ფინანსური ანგარიშგება უნდა მოიცავდეს […]
November 14, 2018

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება,  მოიცავს: სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავებას, ბალანსის, მოგება-ზარალის, ფულადი ნაკადების და კაპიტალის მოძრაობის უწყისების მომზადება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

ჩვენ შესახებ

FinWay წარმოადგენს კომპანიას, რომლის მიზანია მოქმედი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად შესთავაზოს მომხმარებელს  ბუღალტრულ აღრიცხვასა  და ფინანსურ ანგარიშგებასთან  დაკავშირებული სერვისები.

FinWay დაკომპლექტებულია შედეგზე ორიენტირებული, მიზანსწრაფული პროფესიონალებით. მათი მრავალწლიანი გამოცდილება საშუალებას გვაძლევს მომხმარებელს შევთავაზოთ მაღალი ხარისხი-მისაწვდომი ფასები.